AL | EN

Për një sistem të mbrojtjes sociale që adreson nevojat e personave me aftesi te kufizuar…

Për një sistem të mbrojtjes sociale që adreson nevojat e personave me aftesi te kufizuar…

Për një sistem të mbrojtjes sociale që adreson nevojat e personave me aftesi te kufizuar, MSHMS ka ndërmarrë reformën PAK dhe ka hartuar kritere të reja vlerësimi dhe procedure të re bio-psiko-sociale për personat me aftesi të kufizuara. Kjo kërkon informimin e vazhdueshëm dhe ngritjen e kapaciteteve për të gjithë armatën e mjekëve, administratorëve dhe strukturave territoriale. Ekipi i qendrës ASET ka qenë në Lezhë e Shkodër, rethe ku refoma duhet të fillojë të zbatohet brenda muajit Qershor 2022.
Intervistat me drejtuesit e strukturave rajonale të Shërbimit Social Shteteror, të Drejtorive të Shërbimeve Sociale në këto bashki, drejtuesit rajonalë të shendetësisë, si dhe mjekë specialistë e e mjekë të familjes, nxorrën në pah dhe njëherë nevojën e ngritjes së kapaciteteve të stafeve të tyre në lidhje me reformën që MSHMS. Ekspertët evidentojnë faktin që reforma përfshin sektorin shëndetësor dhe social. Intervistat do të na ndihmojnë për të krijuar materiale trajnimi të qarta.
Ky aktivitet është në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve të profesionistëve lokalë për të kuptuar reformën e aftësisë së kufizuar” në partneritet me UNICEF dhe në kuadrin e projektit të përbashkët “Askush të mos mbetet pas” të financuar nga qeveria zvicerane.
#LNB#UNICEF#UNAlbania#SDC