AL | EN

Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga UNDP, Qendra ASET ka implementuar projektin “Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte modelimi i shërbimeve sociale inovative për të moshuarit në nevojë. Ky objektiv u arrit nëpërmjet vlerësimit të nevojave për shërbime të përkujdesit në familje për të moshuarit që janë rezidentë në Bashkinë e Tiranës dhe u dizenjua modeli i parë i shërbimeve alternative duke iu referuar praktikave më të mira të vendeve të rajonit për ndihmë dhe përkujdesje sociale, respektimit të dinjitetit dhe të drejtave të të moshuarve, me qëllim stimulimin e pavarësisë dhe integritetit social tek mosha e tretë. Modeli i përzgjedhur i shërbimit të asistencës shtëpiake u standardizua nëpërmjet manualeve dhe protokolleve të punës, standardit të ofrimit të këtij shërbimi me figura profesionale, si dhe u kostua për të patur paketë të plotë të ofrimit të këtij shërbimi inovativ. Projekti përfundoi në 30 Prill 2019 duke i ofruar Bashkisë Tiranë paketën e plotë të këtij shërbimi perfshirë një “Manual zbatimi i standarteve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, asistencë shtëpiake, për të moshuarit”