AL | EN

Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në Shërbimin Alternativ të Kujdestarisë”.

Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në Shërbimin Alternativ të Kujdestarisë”.

Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në Shërbimin Alternativ të Kujdestarisë”.

Duke filluar nga 9 Gusht 2019 dhe në vazhdim Qendra ASET në kuadër të projektit “Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në shërbimin e kujdestarisë alternative” pjesë e skemës së sub granteve nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe organizata TLAS në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për Familjet Kujdestare në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian është duke implementuar projektin “Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në Shërbimin Alternativ të Kujdestarisë”.

Projekti synon promovimin e shërbimit të kujdestarisë përmes rritjes së ndërgjegjësimit publik, për të garantuar ofrimin e shërbimeve cilësore dhe të standardizuara për fëmijët pa kujdes prindëror përmes identifikimit dhe trainimit të familjeve të mundshme të kujdestarisë. Gjithashtu synon rritjen e interesit për tërheqjen dhe përfshirjen e familjeve të mundshme në këtë shërbim shoqëror alternative, si dhe rekrutimin e një numri të mjaftueshëm të familjeve që do t’i nënshtrohen procedurave për t’u bërë familje kujdestare.

Në kuadër të projektit do të përgatitet edhe një protokoll i detajuar për shërbimet alternative të kujdesit shoqëror.